Trafikskada, Whiplash?
Våra erfarna juridiska ombud kan hjälpa dig att utan kostnad få ersättning för trafikskador.

Få rätt ersättning för din trafikskada!
Ring 010-15 00 535 eller fyll i formuläret idag!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Vi företräder som juridiskt ombud drygt 400 personen för deras trafikskador per år. Våra erfarna jurister har över 25 års erfarenhet av ersättning för trafikskador som handläggare på försäkringsbolag. Tveka inte att kontakta oss idag för att få hjälp med din trafikskada!
Ring oss gärna på 010-1500535 för information eller gå till formuläret.
Det vanliga vid reglering av ersättning för trafikskador är att försäkringsbolaget betalar vår ombudskostnad vilket gör att vår tjänst blir kostnadsfri för dig. Dock måste försäkringsbolaget godkänna oss som ombud i varje enskild trafikskada. Du har rätt att fritt välja ombud. Oavsett om du väljer oss för att få ersättning för trafikskador eller någon annan rekommenderar vi alltid dig som drabbats vid trafikskador att anlita ett ombud. Har du idag eller nyligen drabbats av en trafikskada skall du omedelbart ta kontakt med oss så att du inte missar något i inledningen av din trafikskada som kan innebära att din ersättning för trafikskadan blir sämre.
Varje år sker i Sverige ca 3000 olyckor och trafikskador med allvarliga person och skador där ca 200 personer omkommer. När man drabbats av en trafikskada behöver man ofta hjälp.  Man drabbas ofta av trauma vilket gör att man inte klarar att hantera situationen på ett bra sätt. Vi hjälper dig genom skadehanteringen med ersättning för trafikskador.
Hos oss handläggs ersättningen för din trafikskada av en kompetens jurist. Du kommer löpande att ha kontakt gällande ditt skadeärende så att hanteringen blir så effektiv och snabb som möjligt.
Vi kommer se till så att du får alla ersättningar du har rätt till från din trafikskada. Om du har flera försäkringar utgår ibland ersättning från flera av dessa. När du fått beslutet om ersättning för trafikskadan gör vi en utvärdering. Om vi ej anser att beslutet är rimligt från försäkringsbolaget kommer vi hjälpa till med en omprövning. Visar det sig att du inte är nöjd med omprövningen så hanterar vi en prövning i Trafikskadenämnden för en korrekt ersättning för trafikskada.
Tveka inte att kontakta oss idag om du har frågor eller funderingar kring din trafikskada!

Vad kan man få ersättning för?
I samband med en trafikolycka kan du ha rätt till ersättningar beroende på vad du drabbats av. Grundprincipen är att din ekonomiska situation skall vara den samma för skada som efter. Det du kan få ersättning för är:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinskinvaliditet
  • Ärrskador

De ersättningar du kan få omedelbart i samband med en olycka är för kostnader och sveda och värk.

Kostnader

De kostnader som ersätts är för utlägg för transporter, kläder, etc dom uppkommer med anledning av olyckan.

Sveda och värk

Sveda och värk är en ersättning som lämnas under den aktiva sjuktiden. Vi föredrar att benämna ersättningen som akutersättning då man inte får mer i ersättning beroende på hur ont man har, utan för besvären under vårs tiden. Om du ligger på sjukhuset är ersättning ca 4000 Kr och 2400 Kr om du är hemma eller på annan plats. Den aktiva sjuktiden är ofta sjukskrivningstiden.

Inkomstförlust

Inkomst förlust är skillnaden i inkomst mellan den lön du hade då olyckan inträffade och den ersättning du får från Försäkringskassan. Även denna ersättning kan betalas ut i samband med att ersättning från Försäkringskassan börjar betalas ut.
Det är inte alla försäkringar som lämnar ersättning vid inkomstförlust. För att ta reda på om din försäkring ersätter inkomstförlust behöver du läsa igenom dina försäkringsvillkor.
Om annan person orsakat dig skada eller du varit med om en trafikskada så tillämpas skadeståndslagen som säger att en inkomstförlust skall ersättas. Om du råkat ut för en arbetsskada är det vanligt att din arbetsgivare har tecknat en försäkring för dig som anställd hos Afa. Då ingår ofta AGS försäkring som lämnar en begränsad ersättning vid inkomstförlust.
Vid sjukskrivning på grund av skada ersätter vanligtvis Försäkringskassan sin del först och ditt försäkringsbolag det resterande beloppet upp till din beräknade lön. För att beräkna hur mycket ersättning du har rätt att få behöver försäkringsbolaget ofta få följande underlag: sjukskrivningsintyg, bekräftelse på Försäkringskassans utbetalningar och lönebesked för aktuellt år från din arbetsgivare.
Ersättningen är skattepliktig och du som skadelidande får den utbetald netto utan skatt. Ersättning för inkomstförlust utbetalas vanligtvis som längst under tre år och betalas löpande varje månad. Det är viktigt att du granskar försäkringsbolagets beslut om ersättning då det ofta förekommer fel.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet och ärr skador bedöms normalt efter ett år att skadan är färdigbehandlad. Med Medicinsk invaliditet menas den invaliditet man har som en effekt av skadan. Har man inga men, får man följaktligen ingen ersättning. Ärren ersätts utifrån en skala hur de ser ut och var på kroppen de sitter. De flest försäkringbolag har ärr tabeller som man använde för bedömningen. Vi har dessa tabeller så vi kan granska beslut om ärr ersättningen är rimlig.
Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa till i ditt trafikskadeärende.