Hur får man ersättning för inkomstförlust

Inkomstförlust är en ersättning som räknas ut när det fastställts en invaliditet för någon som har en personförsäkring. För att över huvud taget kunna få rätt till ersättning och få den utbetalt krävs det att skadan uppkommit i samband med en skadehändelse. Det görs en utredning kring i vilken utsträckning den skadades arbetsoförmåga sträcker sig. Det finns specifika grader av nedsättning, ett exempel är till hälften eller helt nedsatt arbetsoförmåga. Bevisbördan ligger hos den skadade men kravet är reducerat till att kunna göra klart mer sannolikt att arbetsoförmågan har orsakats av en den aktuella skadehändelsen.

Man ställer följande frågor vid skaderegleringen:

  • Var den skadade i arbete vid skadetillfället och åren före skadehändelsen? Arbetade denne heltid eller deltid?
  • Vad hade han eller hon för arbetsuppgifter?
  • Var den skadade frisk åren närmast, innan skadehändelsen skedde? Om svaret är nej, vilka besvär hade den skadade?
  • Ledde besvären av skadan till en sjukskrivning? Om ja, i vilken omfattning var han eller hon sjukskriven?
  • Kan den skadade fortsätta sitt arbete och jobba med samma uppgifter efter olyckan? Är det möjligt på heltid eller deltid?
  • Vilken rehabilitering bör den skadade genomgå?
  • Vilken sorts arbete kan vara aktuellt för den som skadats?

Hur beräknas ersättning för inkomstförlust

När det gäller att bestämma inkomstunderlag vid den akuta sjuktiden är det någorlunda enklare. Däremot kan inkomstunderlag avseende invaliditetstid vara svårare att fastställs. Oftast går det att se den skadades arbets- och inkomstförhållanden, eftersom de brukar vara stabila nog för att kunna skapa en bedömning över framtiden inkomster. I andra fall krävs det en noggrannare utredning.

Bevisbördan ligger hos den som skadats, som måste göra mer sannolikt att denne skulle som oskadad haft ett visst arbete och en viss lön. Detta kan strykas med intyg från arbetsgivaren eller genom en utförlig utredning.

Under utredningen tittar man bland annat på månadslön, timlön, ackordstillägg och förmåner.

Även barn och ungdomar kan ha rätt till ersättning för inkomstförlust. Om ett barn skadas då den har ett feriearbete eller annat arbete och inte kan utföra sitt arbete har denne rätt till ersättning för inkomstförlust. Det är mycket svårare med situationer där barn skadas så pass mycket att de som vuxna inte kommer kunna komma ut i arbete. Inkomstunderlaget blir särskilt svårt att bedöma för framtiden om ett barn är mycket ungt. Det är mycket svårt att bedöma vilket yrke och inkomst ett barn skulle ha haft som oskadd. Därför krävs det att en individuell prövning görs i dessa fall enligt skadeståndsrättsliga principer.