Hur får man ersättning för kostnader

Den som skadats av en skadehändelse och som har en personförsäkring kan ha rätt till ersättning för kostnader. Eftersom skadeståndslagen anger en generell rätt till ersättning för kostnader innebär det att alla kostnader kan ersättas. Det finns specificerat att ersättning får lämnas för sjukvårdskostnad, detta ses som en kostnad för en personskada. Det finns även sedan 2002 års lagändring en ersättning för kostnader till den som står den skadelidande särskilt nära. Här anger lagen att kompensation för anhörig ska vara skälig och att man inte kan begära full ersättning.

Ersättning har den som skadats rätt till enligt lag. Men ibland kan en annan person drabbas av kostnader till följd av en skadehändelse. Det rör sig om tredjemansskador. Sådana skador ersätts inte enligt SkL.

När det gäller rätten att få ersättning för kostnader måste man kunna uppvisa ett samband mellan skadehändelsen och de kostnader som uppkommit därefter. Bevisbördan ligger hos den som söker ersättning.

Kontakta oss idag

Kostnadsfri utvärdering inom 24 timmar.

Kontakta oss idag

Hur beräknas ersättning för kostnader

Man brukar prata om nödvändiga och skäliga kostnader när det rör sig om kostnadsersättning. Detta innebär att man endast har rätt till ersättning för nödvändiga kostnader och att det lämnas med ett skäligt belopp.

Under den akuta sjuktiden kan försäkringsbolagen betala ut ersättning för kostnader löpande. Det krävs att den skadade uppvisar kvitto. Invaliditetstiden delas upp i förfluten tid och framtid. Med förfluten tid menar man tiden mellan dagen då invaliditetstillståndet inträdde och tidpunkten för slutregleringen av ärendet. Under den förflutna tiden betalar försäkringsbolaget ut ersättning löpande.

När det gäller framtiden betalas ersättning för kostnader ut i form av ett engångsbelopp. En individuell uppskattning av ett årsbelopp görs vid beräkningen, det ska ses ur ett livsvarigt perspektiv. Beloppet som betalas ut för kostnader är skattefritt.

Den som på grund av en skada fått en funktionsnedsättning behöver göra ändringar i sin bostad har rätt till bidrag av kommunen för att vidta anpassningsåtgärder. Detta enligt lag. Ändringen och anpassningen kan handla om små åtgärder som att ta bort trösklar för att kunna förflytta sig i sitt hem. Den skadade blir tvungen att överklaga om kommunen inte godkänner en ersättning. Beslutet kan överklagas i förvaltningsdomstol.

En individ som före en skadehändelse kunde värma upp sin bostad med ved men som inte längre kan göra det på grund av personskadan har rätt till att få ersättning för den merkostnad som det innebär att värma huset på annat sätt.

Kontakta oss idag

Kostnadsfri utvärdering inom 24 timmar.

Kontakta oss idag

När får man ersättning för kostnader

Vid framtida årsbelopp för kostnader tas det fram ett belopp ur ett tabellverk. Man utgår från den skadades ålder vid slutregleringen av ärendet för att använda den livsvariga faktorn. Här brukar man använda en decimal. Det finns en ny upplaga av tabellverket som Trafikskadenämnden beslutade fram 9 december 2013. Denna nya tabell ska användas i alla ärenden som avgörs i nämnden från januari 2014. Den nya tabellen är könsneutral.

Dela:
Uppdaterad 4 juli, 2024

Kontakta oss