Sveda och värk

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning på 3 minuter!

Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Ersättning för sveda och värk kan utgå om man drabbats av en personskada. Vi förklarar om du har rätt till ersättning för sveda och värk, när ersättningen betalas och hur beloppet skall beräknas. Vi reder ut begreppen kring sveda och värk, akut sjuktid samt fysiskt och psykiskt lidande.
Om man drabbats av en trafikskada har man vanligtvis rätt till ett juridiskt ombud via trafikförsäkringen. Det innebär att den juridiska hjälpen blir kostnadsfri. för dig som är drabbad. För omedelbar kostnadsfri hjälp, klicka här!

Har du drabbats av en trafikskada och du inte vet vad du skall göra? Klicka här!

Vad är sveda och värk 

Sveda och värk betyder fysiskt och psykiskt lidanade som är av övergående art och som en part kan begära skadestånd för. Ersättning för sveda och värk betalas endast ut under den akuta sjuktiden. En individ har rätt till ersättning för såväl fysiska som psykiska besvär. Denna del i en personförsäkring ger ersättning för fysiska skador och psykiska obehag. De psykiska smärtorna kan röra oro över vad som ska ske framöver. Smärtor som uppkommer när en skadad fått besvär efter behandling eller vård faller inom ramarna för sveda och värk. Man kan däremot inte få någon ersättning om man har sorg eller är besviken över en behandling eller procedur, detta inkluderas inte i begreppet sveda och värk.

När det gäller den psykiska aspekten är kravet att man ska ha drabbats av en personskada. Det ska kunna bevisas medicinskt. För att göra detta kan man visa upp journaler från vården eller dokumentation från en läkare, psykologer eller kuratorer som visar att den skadade verkligen fått psykiska komplikationer i samband med en olyckshändelse där de tagit skada.

Något som kan vara oroande inför framtiden är att en person som skadats är rädd över risken för cancer, kanske är de oroliga över att få HIV viruset. Detta inkluderas också i sveda och värk.  Denna oro kan växa så stort att han eller hon fått psykiska följder och därigenom ha rätt till ersättning från försäkringsbolaget. Detta under förutsättningen att man anser det vara en psykisk personskada. Möter man kraven har man då rätt till skadestånd för psykisk skada genom personförsäkringen. Det är dock inte en förutsättning att man måste få sjukdomen som man oroar sig för i framtiden, man har alltså rätt till att få ersättning även om man inte drabbas av sjukdomen som riskeras. Men vid det fall då en individ drabbas av sjukdomen som riskeras har han eller hon rätt till ännu mer ersättning. Här får då försäkringsbolaget lämna ut skälig ersättning för sveda och värk.

Hur får man ersättning för sveda och värk

Man kan se denna typ av ersättning som ett ”plåster på såren”. Här har man inte en redan uttänkt summa som gäller som ersättning för sveda och värk. Försäkringsbolagen gör en enskild utredning och bedömer helt individuellt vid varje olyckshändelse. Den akuta sjuktiden ersätts men rätt kan även finnas till utlägg som gjorts, så som telefonsamtal eller andra saker som bekostats i samband med skadan. Här tar man hjälp av Trafiknämndens hjälptabell. Schablonmässiga beslut får tas när det gäller grundsatsen i ersättningen av denna del i försäkringen. Oftast betalar försäkringsbolagen ut ersättning för sveda och värk i form av en engångssumma som är skattefritt. Bedömer man att den akuta sjuktiden kan komma att bli lång är det inte ovanligt att det betalas ut ett förskott ifrån försäkringsbolaget. Psykiska besvär kan drabba en person som haft ett dödsfall av en nära anhörig, även detta inkluderas som ersättning för sveda och värk.

När det gäller tidsramen för ersättning för sveda och värk är detta inte bestämt på förhand. Varken lagen, nämndernas praxis eller rättsfall bestämmer en specifik tidsram. Det är sällsynt att en akut sjuktid pågår över längre än två års tid. Det är olika när man talar om fysiska skador till skillnad mot psykiska. Svåra skador som exempelvis brännskador som innebär många operationer innebär att den akuta sjuktiden måste förlängas. Det är de medicinska rådgivarna på försäkringsbolaget som bedömer hur lång den akuta sjuktiden ska vara.

Gällande psykiska besvär måste skadereglerare ta hjälp av de medicinska rådgivarna om det gått ett år över den akuta sjuktiden. Dessa rådgivare har expertis inom psykiatri och bedömer om en förlängning bör göras.

Man utreder även om de psykiska besvären läkt och om det bör fastställas en invaliditetsgrad.

Normalt betalar man inte ut en ersättning över 100 000 kronor när det gäller sveda och värk, dock finns det inte en gräns för varaktigheten av en akut sjuktid. Gräns på storleken av ersättning finns inte heller.

För omedelbar kostnadsfri hjälp, klicka här!

Få ersättning för sveda och värk

Hur får man ersättning för sveda och värk

Det står inte reglerat i lagtexten när det gäller hur sveda och värk ska räknas ut. Dock finns det en hjälptabell för denna del i personförsäkringen som Trafikskadenämnden skapat. Den använder försäkringsbolagen vid utredningar och bedömningar. Tabellerna används inte bara när man utreder skadehändelser i trafik utan även vid personskadereglering rent allmänt.

Lagen reglerar inte de här tabellerna, vilket innebär att domstolen inte är tvungna att följa dessa. Däremot används de flitigt när man dömer kring tvister. Ibland har Högsta domstolen tagit avstånd från tabellen vid beslut kring ett skadestånd som man ansett som skäligt.

En skadad person har rätt till 2400 kronor per månad när det kommer till tabellen för sveda och värk. Samma sak avser de som skadats och är tvungna att vistas i sitt hem i ett års tid. Beloppet sänks efter året till 1300 kronor i månaden.

Om en person som skadats behöver läggas in på sjukhus och få vård får de en högre ersättning som är ungefär 4000 kronor i månaden. Även det högre beloppet gäller ett års tid. Beloppet sänks sedan till 2900 kronor i månaden.

De som har väldigt stora skador har rätt till ett högre belopp om de är tvungna att vistas på sjukhus. Då får de rätt till en ersättning om 5500 kronor i månaden, det första halvåret efter skadehändelsen. Vad som definierar en svår skada, psykisk eller fysisk finns skrivet i hjälptabellen.

I tabellen är det skrivet att beloppet som är angivet kan höjas, om man ser att det finns speciella omständigheter. Någon som vårdas på intensivvårdsavdelningen i ett sjukhus kan få en höjning av grundbeloppet på 50 procent. Mellan 10 och 40 procent höjning är det för en svår smärta eller svårt psykiskt lidande.  Vid varje tillfälle av behandling kan en skadad person få 225 kronor under den icke akuta sjuktiden, om behandlingen innebär en hög nivå av smärta och lidande.

Ibland har Trafikskadenämnden satt fast en högre ersättning, när det gäller det som angivits i tabellen. Man fastställer den höga ersättningen om det finns speciella omständigheter. Man tar hänsyn till den skadades ålder, fysisk eller psykisk påfrestning. Man tittar även på skadans typ.

För omedelbar kostnadsfri hjälp, klicka här!

Hur beräknas ersättning för sveda och värk

Den akuta sjuktidens längd behöver utredas och bedömas. Dokument tillhandahållna av läkare krävs i form av journaler och sjukskrivningsintyg eller andra medicinska underlag. Det rekommenderas därför alltid att man vid en skada uppsöker sjukhus så fort som möjligt. Den skadades egen redogörelse över vad som inträffat kan ibland räcka som bevis enligt försäkringsbolagen.

Medicinska rådgivare är anställda av försäkringsbolagen som konsulteras innan man bedömer längden på den akuta sjuktiden. De medicinska rådgivarna är oftast läkare som är erfarna inom arbetet och har en försäkringsmedicinsk utbildning.

Accepterar inte den skadade försäkringsbolagets bedömning får man ta in en annan rådgivare som får göra ett andra utlåtande.

Om man ser att det inte finns risk för medicinsk invaliditet är det skaderegleraren som själv fastställer den akuta sjuktiden och fastställer vilken ersättning man ska ge vid sveda och värk.

En akut sjuktid måste fastställas i alla fall det uppkommer en personskada. När man sätter storlek på ersättningen är tiden den viktigaste aspekten. Andra aspekter som tas i beaktning är hur skadan ser ut, vilken intensitet lidandet har, hur svår behandlingen är och hur lång sjukhustiden är.

Blir försäkringstagaren sjukskriven på nytt av besvär efter att skadetillfället övergått har han eller hon rätt till ytterligare ersättning. Man tittar inte på ålder, kön eller vilket yrke den skadade har när man fastställer den nya ersättningens belopp och storlek. När man betalar ut ersättning för sveda och värk är beloppet som lägst 500 kronor och högst 100 000 kronor.

När får man ersättning för sveda och värk

Man talar inte om sjukskrivningstiden enligt Försäkringskassans regelverk när det rör den akuta sjuktiden avseende skadeståndssammanhang. Den akuta sjuktiden är över när man upphört med den akuta behandlingen. Den anses som upphörd när en person har läkt eller deras tillstånd blivit mer varaktigt. Det krävs att försäkringstagare med rätt till ersättning för sveda och värk ska vara sjukskriven. Detta eftersom försäkringsbolagen utgår efter sjukskrivningsgraden när de fastställer storlek på ersättningen. Till exempel så får den skadade ersättningen för sveda och värk halverad om den är halvt sjukskriven.

Ibland kan det däremot finnas fall där den akuta sjuktiden pågår, även efter att en försäkringstagare har gått tillbaka till arbetet. Då har den som skadats rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk om han eller hon behövt vara hemma sjukskriven under en längre period. Ibland är det till den skadades fördel att återgå till arbete, då undviker man sjukskrivning eftersom det anses mer lämpligt från ett behandlingsperspektiv vid psykiska besvär.

Återhämtning sker inte alltid och en skada kan bli permanent, det kan även besvären bli. En försäkringstagare kan då drabbas av en arbetsoförmåga livet ut, tills de nått pensionsålder. Den akuta sjuktiden är inte samma sak som detta tillstånd, eftersom den inte pågår livet ut. Har den akuta sjuktiden upphört där tillståndet blivit bestående går det över till invaliditetstid. Man fastställer att den skadade har permanenta men. Det beslutet tar medicinska rådgivare på bolaget. Det är de som beslutar kring sjuktidens upphörande och när en invaliditetstid börjar. Man betalar inte längre ut en ersättning för sveda och värk när den akuta sjuktiden upphört, då invaliditetstid börjar.

Lyte och men kallar man den ersättning som ges för bestående psykiska och fysiska men.

Vad är en personskada

Först och främst måste en personskada ha skett som ett resultat av en skadehändelse. En händelse som inte kunnat förutspås. Det finns flera försäkringar tillgängliga för privatpersoner, ersättningarna är olika och det finns särskilda riktlinjer för alla dessa. Det finns ekonomisk hjälp och stöd vid en skadehändelse i olika faser av en personskada, som är tänkta att hjälpa individen vid olyckshändelser för att kunna hantera det oförutsedda och kunna försörja sig även i framtiden. Den första förutsättningen är att det ska finnas en personförsäkring som täcker de skador som uppkommit.

Några av de olika försäkringar som finns till hjälp är följande:

  • Vid en skada till följd av trafik, en skada som berör ett fordon gäller trafikförsäkringen. Här gäller trafikförsäkringslagen och man utgår från deras mallar och tabeller för att ta ett beslut.
  • Ansvarsförsäkringen börjar gälla vid de olyckshändelser där någon kan vara skyldig av en skada eller är ansvarig för en olyckshändelse.
  • Det finns även bland annat TFA/TFA-KL och PSA avtal, patientförsäkringar och läkemedelsförsäkringar för att individer ska vara trygga.

Om den skadade inte är nöjd med en ersättning där ett försäkringsbolag tagit ett beslut kan han eller hon få beslutet prövat. Det sker i en domstol eller genom en nämnd.

Ibland har försäkringstagare flera personförsäkringar. Om de är tecknade innan olyckshändelsen kan de få ersättning ifrån de olika försäkringarna som finns.

Man kan få ersättning för flera saker som kostnader, sveda och värk inklusive invaliditet om det är aktuellt.

När det gäller kostnader ska det täcka utgifterna som uppkommit då det skett en skadehändelse. Kostnader kan vara utgifter någon drabbats av i en försäkringshändelse. Det kan röra sig om besök hos vården eller personliga tillhörigheter som tagit skada i samband med olycksfallet.

Invaliditet innebär att en försäkringstagare fått en permanent skada som lett till att någon får en nedsättning av arbetsförmågan. Till följd av detta blir det en nedsättning av inkomst, särskilt någon som haft ett stabilt arbete tidigare och kunnat försörja sig. Här finns det andra grupper än den som är arbetsför som kan ha rätt till invaliditetsersättning, så som barn och pensionärer. Särskilda utredningar krävs för att det inte finns någon inkomst att utreda vid skadetillfället. Man väntar alltid minst ett år efter en olyckshändelse för att se om en skada verkligen är permanent. I vissa situationer kan man fastställa medicinsk invaliditet rätt tidigt efter en skadehändelse, om någon till exempel förlorar en lem eller blir förlamad.

Sveda och värk är den ersättning som man får ganska snabbt då det skett en skada, så snart som man fastställt att det finns en akut sjuktid.

Dock kan inte akut sjuktid och invaliditetstid pågå samtidigt eftersom det för det oftast krävs att man väntar tills den akuta sjuktiden är över innan invaliditetstid kan börja.

När det gäller betalning av sveda och värk sker det oftast i en engångssumma där man får ersättningen på en gång.

Det kan finnas situationer där ersättning för sveda och värk betalas ut trots att en invaliditet bedömts parallellt, direkt efter att en skada skett vid en olyckshändelse. När en försäkringstagare blir förlamad, blind eller förlorar en lem fastställs invaliditeten då det rör sig om mycket svåra skador.

Något som kan ske i samband med en allvarlig fysisk skada efter en skadehändelse kan leda till psykiska besvär av olika karaktärer och svårighetsgrader. Det kan handla om en psykisk skada på lång eller kort sikt. Den ersättningen som rör psykiska besvär som ett resultat av denna skadehändelse ersätts som sveda och värk.

För omedelbar kostnadsfri hjälp, klicka här!

Vad kan man göra om man inte är nöjd med ett beslut

Försäkringstagare som inte är nöjda med ett beslut har rätt att överklaga detta, samma rättigheter har försäkringsbolaget. Man kan inte begära sänkning av fastställt engångsbelopp. Det som går att överklaga är beslut kring ersättning av inkomstförlust, kostnader eller ideell skada.

Följande riktlinjer gäller kring skadeståndslivränta:

  • Ett avtal ska finnas i en överenskommelse kring ersättning. Det kan röra sig om ett beslut kring skadereglering, något som tagits mellan försäkringsbolag och den skadade när det skett en skadehändelse. Avtal kan också vara något som kommer genom ett domslut.
  • Den skadade eller bolaget kan under flera gånger begära omprövning.
  • En engångsutbetalning får inte sänkas genom att överklagas.
  • Rätten till ny prövning kräver att något nytt inkommit som kan påverka beslutsunderlag.

Det är mycket ovanligt att ett bolag kräver omprövning av ett beslut. De har rätt att göra det om de anser något vara felaktigt. Överklagan kräver ett ärende i Trafikskadenämnden och enligt deras regler.

Grundbelopp per månad

1. Sjukhusvård under tolv månader från skadedagen* efter ett år från skadedagen*
1.1 För svår skada (se Anm. nedan) 6 200 kr 4 200 kr
1.2 För annan skada 4 700 kr 3 100 kr
2. Annan vård än sjukhus under tolv månader från skadedagen alt. från utskrivning från sjukhus (dock längst under tolv månader från skadedagen)* efter ett år från skadedagen*
  2 600 kr 1 700 kr

* Vid ny akut sjuktid, t.ex. på grund av skadebetingade operationer, ska ersättningsbeloppet under tolv månader från skadedagen användas. Om den nya akuta sjuktiden pågår under längre tid än tolv månader ska grundbeloppet reduceras efter ett år från det att den nya akuta sjuktiden inträtt på samma sätt som vid den ursprungliga akuttiden.


Tillbaka till startsidan – Trafikskador.se

Uppdaterad 15 februari, 2024

Kontakta oss