Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande trafikskador samt regleringen av ersättning kring dessa.

Vad är trafikskador.se?

Trafikskador.se är den del av Folkets Ombud AB. som är specialiserat på personskador vid trafikolyckor. Vi är ett juridiskt ombud som är helt fristående och oberoende från försäkringsbolagen. Vi hjälper kunder över hela Sverige att erhålla rätt ersättning efter trafikskador. Vi vill på ett oberoende sätt informera människor om deras rättigheter efter trafikskador. Varje år hanterar vi över 300 trafikärenden. Våra jurister har lstor erfarenhet av handläggning av trafikärenden, ofta från mångårigt arbete som handläggare på försäkringsbolag..

Måste jag som kund betala arvode vid en första kontakt med er?

Nej. Vi debiterar inget arvode vid en inledande kontakt. Om du senare väljer att anlita oss som ombud för din skada så brukar vanligtvis försäkringsbolaget stå för vårt ombudsarvode. Vår tjänst blir därmed kostnadsfri för dig som kund.

Varför skall jag anlita er som mitt ombud?

Vi rekommenderar alltid de personer som tar kontakt med oss att skaffa sig ett ombud. Du som kund har rätt att fritt välja ombud. De flesta ombud som arbetar med trafikskador är kompetenta och bistår dig på ett professionellt sätt när det gäller att föra din talan gentemot försäkringsbolaget. Ofta är man som skadedrabbad fokuserad på att rehabilitera sig efter sin olycka och har inte kraft, kunskap eller energi att driva sitt eget ärende.

Många får fel eller ingen ersättning alls på grund av att de saknar kunskap om sitt ärende.

Vi på trafikskador.se har lång erfarenhet av att bistå människor i deras skadeärenden. Vi kommer hjälpa dig som kund att erhålla alla de ersättningar du har rätt till och vi bedömer även om den ersättning du fått är rimlig.

Vi rekommenderar därför alla skadedrabbade att skaffa sig ett juridiskt ombud.

Vilka ersättningar är jag berättigad till efter en trafikolycka?

Om du har varit med i en trafikolycka har du framförallt rätt att få kostnader betalda som uppstått till följd av olyckan. Detta kan vara t ex förstörda kläder samt sjukvårdskostnader. Du har även rätt att få del av inkomstförlust ersatt. Vanligtvis ersätter Försäkringskassan 80% av din lön upp till schablonbeloppet om du tvingas sjukskriva dig på grund av olyckan. Försäkringsbolaget kan då stå för resterande 20%.

Du har även rätt att erhålla ersättning för Sveda och Värk. Denna ersättning är schablonmässig och fastställs efter färdiga tabeller.

Har du kvarstående fysiska eller psykiska besvär en tid efter olyckan har du rätt att erhålla ersättning för medicinsk invaliditet. Denna ersättning brukar vanligtvis fastställas som en engångsersättning i % av försäkringsbeloppet. Har du kvarstående ärr har du även rätt att erhålla ersättning för detta som en följd av olyckan.

Kommer ni lämna ut uppgifter om mitt skadeärende till andra myndigheter?

Vi har som alla juridiska ombud tystnadsplikt och arbetar i alla ärenden under sekretess. Vi tar därför endast del av den information som behövs för att på ett effektivt sätt kunna sköta ditt ärende. Information som ej behövs för att på ett effektivt sätt driva ditt ärende har vi ej rätt att ta del av. Vid avslutad kontakt har du som kund rätt att erhålla alla underlag alternativt så makulerar vi dessa efter slutfört uppdrag enligt Personuppgiftslagen.

Vi behöver alltid få en fullmakt från dig som kund innan vi kan påbörja ditt ärende.

Hur lång tid har jag på mig att anmäla min skada till försäkringsbolaget?

Enligt nya regler är preskriptionstiden 10 år från det datum då skadan inträffade. Tidigare var regeln tre år från det att du fick kännedom om att kravet kunde göras gällande. Har du fått beslut från försäkringsbolaget har du vanligtvis 6 månader på dig att begära omprövning om du ej är nöjd.

Vart vänder jag mig om jag ej är nöjd med försäkringsbolagets beslut?

Ofta kan man få mycket information genom att kontakta den handläggare man haft hos försäkringsbolaget. Du som kund har alltid rätt att ta del av alla underlag gällande ditt ärende. Är du ej nöjd efter att ha begärt omprövning av ditt trafikskadeärende kan du begära att Trafikskadenämnden skall pröva ditt ärende.

Kan jag få ersättning från flera försäkringar vid trafikolycka?

Enligt svensk lag har du rätt till ersättning från flera försäkringar. Har du råkat ut för en trafikolycka har du till exempel rätt till ersättning från dina privata olycksfallsförsäkringar också. Om du var på väg till eller från arbetet kan det även vara aktuellt med ersättning från dina försäkringar hos arbetet.

Vad innebär sambandsproblematik vid försäkringsbolagets bedömning?

Tyvärr blir allt för många människor nekade ersättning på grund av att försäkringsbolaget bedömer att det inte finns något samband mellan trafikolyckan och dina besvär. Försäkringsbolaget menar att dina besvär kan bero på något annat än själva olyckan, och därför kan inte försäkringen lämna ersättning. Det är vanligt att man gör denna bedömning om du tidigare haft liknande besvär eller skador. Vanligt är också att försäkringsbolagen nekar dig ersättning med motiveringen att samband ej föreligger om du inte uppsökt sjukvård på en gång efter trafikolyckan, eller att du inte uppsökt regelbunden sjukvård efter att olyckan inträffat.

Whiplashskador är en typisk skadeföljd vid trafikolyckor. Det kan ofta vara mycket svårt att få ersättning för whiplashskador då försäkringsbolagen nekar många människor ersättning på grund av uteblivet samband. För att undvika detta är det därför mycket viktigt att du alltid uppsöker sjukvård direkt efter en olycka, och att du fortsätter uppsöka regelbunden sjukvård om du fortsatt upplever besvär.

Vad händer om jag anses grovt vållande till trafikolyckan?

Om du anses grovt vållande har försäkringsbolaget rätt att reducera din ersättning. Detsamma gäller om du varit påverkad av alkohol eller droger vid trafikolyckan.

Vi på Trafikskador.se arbetar med trafikskador och kan hjälpa dig att få rätt ersättning. Klicka här för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Dela:
Uppdaterad 4 juli, 2024

Kontakta oss